Dokumentace požární ochrany

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
 • Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Požární kniha

 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Podle míry požárního nebezpečí Vámi provozovanou činnost začleníme do jedné z kategorií, a to:
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
c) s vysokým požárním nebezpečím.

Dle začlenění provozovaných činností se odvíjí další povinnosti na úseku požární ochrany. Nejjednodušší pro Vaši společnost je činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde nejsou kladeny speciální nároky v oblasti požární ochrany až na pár výjimek. Při činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (nejrozšířenější) má provozovatel za povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany v souladu s § 27 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vyjma Posouzení požárního nebezpečí.

Při činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím má provozovatel za povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany v souladu s § 27 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci včetně Posouzení požárního nebezpečí.

 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.

Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru. Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení.

Určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak.

Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

Určení ohlašoven požárů.

Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.

 

Požární řád

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím Tato dokumentace se zveřejňuje tak, aby byla dobře viditelná a trvale přístupná pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Obsahuje:

 • stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti
 • požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření
 • nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem
 • vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti
 • stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest
 • jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance
 • přílohu požárního řádu tvoří pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

 

Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Tato dokumentace se zveřejňuje tak, aby byla dobře viditelná a trvale přístupná pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Obsahuje:

 • postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
 • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,
 • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
 • telefonní číslo ohlašovny požárů,
 • telefonní čísla tísňového volání,
 • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

 

Požární evakuační plán

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Pokud je ve Vaší společnosti provozována činnost, u které nejsou běžné podmínky pro zásah je povinnost zpracovat tuto dokumentaci.

Obsahuje:

 • určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
 • určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
 • určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
 • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
 • určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
 • grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení, ve stavbách ubytovacích zařízení se umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest.

 

Dokumentace zdolávání požárů

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požáru, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech.

Pokud je ve Vaší společnosti provozována činnost, u které nejsou běžné podmínky pro zásah je povinnost zpracovat tuto dokumentaci.

Operativní karta obsahuje:

 • textovou část: základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy
 • grafickou část: plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu.

 

Řád ohlašovny požárů

Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám. 

Po vyhodnocení podmínek a organizace ve Vaší společnosti Vám sdělíme, zda je nutnost zřídit Ohlašovnu požáru.

Dokumentace obsahuje:

 • povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.),
 • seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.),
 • způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje,
 • způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,
 • náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.

 

Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců

Osoby ve Vaší společnosti se dle Vaší organizační struktury budou dělit:

Pro každou část Vašich zaměstnanců je potřeba projít školením o požární ochraně, které zajistíme opravdu na odborné úrovni.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Tuto část dokumentace požární ochrany tvoří:

 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
 • záznam o provedeném školení zaměstnanců
 • tematický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců
 • záznam o provedeném školení vedoucích zaměstnanců

 

Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

Vaše společnost má za povinnost zřídit preventivní požární hlídku:

v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje. Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

V případě zřízení této hlídky ve Vaší společnosti Vám zajistíme na odborné úrovni jejich odbornou přípravu s možností ukázek např. použití přenosných hasicích přístrojů.

Tuto část dokumentace požární ochrany tvoří:

 • tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy zaměstnanců zařazených do těchto hlídek
 • záznam o provedené odborné přípravě zaměstnanců zařazených do těchto hlídek

 

Požární kniha

Ve Vaší společnosti zřídíme požární knihu, která slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany.

Provozní knihy

V případě, že Vaše společnost obstarává a zabezpečuje požárně bezpečnostní zařízení jsme schopni Vám zajistit jejich provozní knihy.

Menu
Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz