Penzion zrušen

Proč investujeme nemalé prostředky pro zajištění bezpečné práce našich zaměstnanců i sami sebe?

 

Zákoník práce a zákon č.309/2006 Sb. striktně vyžadují provádění úkonů v BOZP jak po organizacích, tak i po podnikajících fyzických osobách.

 

Naše sdružení si dovoluje nabídnout vám své dlouholeté zkušenosti a kvalifikace formou služeb, které prezentujeme na těchto stránkách.

 Naše nabídka spočívá především v poradenské činnosti a řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provedeme vám však i revizní a kontrolní činnost u vyhrazených i ostatních technických zařízení.

 

Nabízíme vám odbornou pomoc při:

 

-         vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci

-         zajištění úkonů v prevenci rizik

-         zpracování bezpečnostního řádu firmy (systém zajištění BOZP)

-         zavedení kontrolního systému ve firmě (revize, prověrky atd.)

-         zpracování vnitrofiremní legislativy (např. dopravní a skladové řády)

-         zpracování bezpečnostních pokynů pro obsluhy technických zařízení

-         zpracování předpisu pro ochranné pomůcky

-         zpracování návrhu kategorizace prací (hygiena práce)

-         zajištění kvalifikace obsluh manipulační techniky a dalších odborností

-         kontrolách ze strany státního odborného dozoru

-         šetření pracovních úrazů a opatřeních k jejich zamezení

 

V našem školicím středisku nebo i ve vaší firmě provedeme širokou škálu školení a vzdělávací činnosti, například:

 

-         kvalifikační školení řidičů manipulačních vozíků (firemní i europrůkaz)

-         kvalifikační školení jeřábníků, vazačů a obsluh manipulační techniky

-         kvalifikační školení obsluh řetězových pil, lešenářů, prací ve výškách

-         kvalifikační školení požárních preventistů

-         periodické školení BOZP a PO

-         periodické školení strojníků stavebních strojů

-         školení vedoucích zaměstnanců v BOZP i PO

-         periodické školení všech výše uvedených kvalifikací

-         periodické školení řidičů „referentů“

 

Pro vaši stavbu provedeme zpracování „Plánu BOZP“ a zajistíme činnost koordinátora stavby podle zákona č.309/2006 Sb.

Partneři