Penzion zrušen

Vaše společnost může projít důkladnou požární kontrolou ze strany státní správy – výkon státního požárního dozoru.

Úkolem státního požárního dozoru na úseku kontrolní činnosti je:
důsledná kontrola dodržování povinností, stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany,
ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků při požární kontrole,
kontrola plnění uložených opatření.
Požární kontroly jsou prováděny u právnických a podnikajících fyzických osob.

Vaši společnost jsme v rámci spolupráce schopni zastupovat před kontrolami státní správy na úseku požární ochrany.

V rámci naší dlouholeté odborné praxe nám nebyla poukázána žádná sankce v rámci zpracování dokumentace požární ochrany.